2020

Special Issue September

DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v22.2

Table of Contents

Articles

Gulyamova Saodat Tolibovna
PDF
01-08
Kenjaev Yu.Ch., Turdibaev D. U.
PDF
09-12
R.K. Tashmanov, N. Muminov, Sh.A. Ishniyazova, Z.T. Saidmuradova
PDF
13-15
D. U. Gofurov, M. A Bakhromov, ALAUATDIINOVA M. X
PDF
16-18
B.Ya. Nuriddinov, H.B. Niyazov
PDF
19-22
Kalandarova Dilfuza Palvannazarovna
PDF
23-25
Nabiyeva Saidakhon Abduvakhabovna
PDF
26-28
Djumaev Rustam Ziatovich
PDF
29-32
Sh.N. Fayzullaev, Jumanova Ozoda
PDF
33-36
A. Kuldasheva, B. Saidmuratov, H. Kuldashev
PDF
37-45
Hamzaeva Mohigul
PDF
46-49
Nazarov Shomurod, Akhmedov Vokhid, Olimov Bobir
PDF
50-56
Kotova Lyubov Valentinovna
PDF
57-59
Kh.K. Yuldashev
PDF
60-63
Tursunova E.A.
PDF
64-66
S.Т. Sanaev, Sh.B. Shamsieva
PDF
67-70
Baymuratov Tursunbay Makhkambaevich, Yakubova Nargiz Tursunbaevna
PDF
71-80
Dr. Razzokov Habib Kholikovich, M. Razokova
PDF
81-83
Rafiev Hamroqul Tolibovich
PDF
84-86
Khujakulov Rustam
PDF
87-92
O.Kh. Muratov, A.I. Ismailov, T.E. Ostonakulov
PDF
93-95
H. B. Niyazov, A.K. Ruziboev, Zh.Sh. Yuldashev
PDF
96-100
Beknazarov Alisher Jumaboevich, Nurmikhamedov Buron Umarovich, Mamasov Shavkat Alikulovich, Mirzakhodjaev Sherzodhuja Shohrukhovich
PDF
101-103
A.T. Musurmonov, U. Usarov, Z.T. Hayitov
PDF
104-108
Mansurov Mahsudjon Mahmudhonovich
PDF
109-111
A.H. Yusupov
PDF
112-115