About Development of Pupils of Professional Colleges Skills of Innovative Entrepreneurship

Kxolida Ismatullayeva, Zakhro Samikova, Kxurshida Karimova

Abstract


the article considers the relevance of the development of entrepreneurial activity through appropriate youth education in professional colleges. The conflict of traditional educational paradigms and innovative development of small and medium-sized businesses is considered. Presented are modern educational technologies and promising methods of teaching innovative entrepreneurship in professional colleges.

Keywords


Professional Training, Innovative Entrepreneurship, Professional College, Educational Technology.

Full Text:

PDF

References


Kustova E.V. Innovative methods of entrepreneurship education [Innovacionnye metody obucheniya predprinimatel'stvu] // Gazette of GGTU Id. P. O. Suhogo [Vestnik GGTU im. P.O. Suhogo] 2002. No. 2 (8).

Safin R.S., Matuhin E.L., Shaydullina A.R., Zyalaeva R.G. Entrepreneurship education in the continuous professional education system [Obuchenie innovacionnomu predprinimatel'stvu v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya] // KPJ [KPZH]. 2012. No 5-6 (95).

Presidential Decision Republic of Uzbekistan No PD - 3697 of 05.05.2018 "On additional measures to create the conditions for development of active entrepreneurship and innovative activities" [«O dopolnitel'nyh merah po sozdaniyu uslovij dlya razvitiya aktivnogo predprinimatel'stva i innovacionnoj deyatel'nosti»] [electronic source] / http://lex.uz/ru/docs/3723266.

Slobodchikov V.I. Problems of formation and development of innovative education [Problemy stanovleniya i razvitiya innovacionnogo obrazovaniya] // Innovative education [Innovacionnoe obrazovanie]. 2003. No 2. P. 4-29.

Bobrickaya Yu.M., Morozova N.V., Zagorskaya M.K. The education of students in entrepreneurship: perspectives of the European experience in the Russian Federation [Obuchenie studentov predprinimatel'stvu: perspektivy ispol'zovaniya evropejskogo opyta v Rossii]//Science problems [Problemy Nauki]. 2017. No 5. (87).
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v17.1.1402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Kxolida Ismatullayeva, Zakhro Samikova, Kxurshida Karimova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.