Examination Of The Relationship Between Psychological Resilience Levels Of Psychological Counselors And Methods Of Coping With Stress According To Some Variables

Emrah KARATAŞ, Melike Gurbet KARATAŞ

Abstract


It is aimed to figure out how the relationship between psychological resilience levels of psychological counselors and methods of coping with stress differs according to some variables with this research. The sample of the study consisted of 331 psychological counselors. In the study, Short Psychological Resilience Scale, Stress Coping Attitudes Inventory/Scale (SCAS) and personal information form were used as measurement tools. The collected data were analyzed through the SPSS 25 package program. The data were analyzed using independent sample t-Test, one-way ANOVA and correlation methods. In the study, it was observed that psychological resilience and methods of coping with stress differed according to the gender and age of the counselors; that married counselors used the avoidance-isolation attitude more in coping with stress than single counselors; that, however, psychological resilience and other stress coping attitudes of psychological counselors did not differ significantly according to their marital status; that psychological resilience and stress coping attitudes of psychological counselors did not differ significantly according to their educational status; that, according to the variable of years of service, there were significant relationships between psychological resilience levels and attitudes towards coping with stress; that psychological resilience and stress coping attitudes of psychological counselors did not differ significantly according to the types of institutions; that there are significant relationships between psychological resilience and the attitudes of coping with stress, such as active planning, avoidance abstraction, and acceptance-cognitive restructuring.

Keywords


Psychological Counselor; Stress Coping Methods; Psychological Resilience

Full Text:

PDF

References


Aksac, S. (2004). The relationship between stress coping styles and gender in adolescents. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), s.164.

Altunkol, F. (2017). Bilişsel esneklik eğitim programının bilişsel esneklik ile algılanan stres düzeylerine ve stresle başa çıkma tarzlarına etkisi. (Doktora Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişilmiştir. (Tez No. 485634).

Arslan, H. (2018). Psikolojik danışmanların mutluluk, psikolojik sağlamlık ve bağımlılık durumları arasındaki ilişkiler. Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 1(1), 17-35.

Atan, T.ve Ünver, Ş.(2019). Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20),207-222.

Aydın, İ., Erman, Ö., Akbulut, V. ve Kılıç, S. K. (2019). Öğretmen adaylarında boş zaman sıkılma algısı ve psikolojik sağlamlık ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 39-53.

Aydın, M. ve Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1),37-53. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/37897/333333

Aydoğdu, T. (2013). Bağlanma stilleri, başa çıkma stratejileri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aykaç, F. (2016). Mobbing, öznel iyi oluş ve mesleki doyum: Psikolojik danışmanlar üzerinde bir çalışma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Aysan, F. ve Bozkurt, N. (2004Temmuz). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başa çıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri: İzmir ili örneklemi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.

Bektaş, M. veÖzben, Ş. (2016). Evli bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 215-240

Bozkurt, N. B. (2005). İlköğretim öğretmenlerinde, stres yaratan yaşam olayları ve stresle başa çıkma tarzlarının çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 467-478.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., &Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.

Çakır, S. G. (2009). Factors and mechanisms of resilience among Turkish migrant women in the UK. (Yayınlanmamış doktora tezi).The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Çan Aslan, Ç. (2010). Zihinsel engelli çocuğu olan anne ve babaların psikolojik belirtileri, sosyal destek algıları ve stresle başa çıkma tarzlarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.

Durmuş, M. ve Okanlı, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile psikolojik dayanıklılık düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yaşa mBecerileri Psikoloji Dergisi, 2(4), 177-189.

Ergin, A., Uzun, S. U., Bozkurt, A. İ. (2014). Tıp fakültesi öğrencilerinde stresle başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 19(1), 31-37

Erkmen, N. ve Çetin, M. Ç. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin stresle başa çıkma tarzlarının bazı değişkenlerle ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 231-242.

Ertemli, G. D. (2019). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin erken dönem uyum bozucu şemaları ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkininin celenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

George, D. ve Mallery, P. (2010). Spss for windows step by step. A simple study guide and reference. Boston: Pearson Education, Inc.

Gilligan, R. (1997). Beyond permanence? The importance of resilience in child placement practice and planning. Adoption & Fostering, 21(1), 12-20.

Gizir, C. (2007). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 113-128.

Hoşoğlu, R., Kodaz, A. F., Bingöl, T. Y., ve Batık, M. V. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik sağlamlık. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 217-239.

Jackson D., Firtko A. ve Edenborough M. (2007) Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of work place adversity: a literature review. Journal of Advanced Nursing. 60(1), 1-9 https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04412.x

Karahan, T. F. ve Koç, H. E. (2005). Üniversite öğrencilerinin alkol ve sigara kullanım sıklığına göre stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 113-131.

Karakaş, A. ve Koç, M. (2014). Stresle başa çıkma ve dini başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 610-631

Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 129-139.

Karal, E. ve Biçer, B. G. (2020). Salgın hastalık döneminde algılanan sosyal desteğin bireylerin psikolojik sağlamlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1),129-156.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplararası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.

Keskin, E. (2020). Geçici koruma altındaki Suriyeli lise öğrencilerinin yaşam kalitelerinin yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Kımter, N. (2020). Covid-19 günlerinde bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 574-605.

Kıncal, R. Y. (Ed.). (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

Koçak, M., Atlı Özbaş, A. ve Gürhan, N., (2017). Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ve öz-yeterlik düzeyinin belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11(2): 129-135

Koç, G. G. (2020). Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Koç Yıldırım, P., Yıldırım, E., Otrar, M. ve Şirin, A. (2015). Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkininin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (42), 277-297.

Küçüktatlidil, S. (2016). Sigorta sektöründe çalışan kişilerin psikolojik dayanıklılık ve stresle başetme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Psikososyal destek eğitim programlarının yenilenmesi [Veri dosyası]. 15.09.2021 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1258 adresinden edinilmiştir.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yönergesi [PDF belgesi]. 5.09.2021 tarihinde http://meb.ai/UcQDc5L adresinden edinilmiştir.

Örücü, Ç. Müge. Stres ve stresle başa çıkabilme [PDF belgesi]. 10.12.2021 tarihindehttps://srm.metu.edu.tr/tr/system/files/pdrm-brosur-12.pdf adresinden edinilmiştir.

Özbay, Y. (1993). An investigation of the relationship between adaptational coping processand self-perceived negative feelings on international students (Doktor atezi). TTU, Lubbock, Texas, USA (1993).

Özbay, Y., Şahin, B. (1997, Eylül). Stresle başa çıkma tutumları envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara.

Özden, T. (2015). Ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin önemli yaşam olayları, algılanan sosyal destek ve okul bağlılığı açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öztan Ulusoy, Y. ve Cihangül, N. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde psikolojik danışmanların krize müdahale deneyimlerinin incelenmesi. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi.1(1), 195-231.

Öztörel, İ. (2018). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve affetme düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kıbrıs.

Parmaksız, İ. (2019). İyimserlik, özgecilik ve medeni durumun psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 285-302.

Sav, İ. (2007). Psikolojik danışman rehber öğretmenlerin kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/ Ulusal Tez Merkezi adresinden edinilmiştir.

Söylemez, Ö. F. (2019). Türkiye'deki hokey hakemlerinin iletişim beceri düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Şahin, N.H. (1998). Stresle Başa Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım. 3. Basım, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Şahin, N. H. ve Durak, A. (1995). Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi. 10. 34, 58-73.

Şahin, S. ve Hepsöğütlü, Z. B. (2018). High school student’s psychological resilience level sand coping strategies. European Journal of Education Studies, 5(4).

Şaşmaz, Ş. C. (2016). Çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Soylu, Y. (2018). Boşanmış kadınlarda psikolojik sağlamlığı açıklamaya yönelik bir model geliştirme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 81-100.

Taşcı, K., Özer, G. F. ve Koştu, N. (2007). Pamukkale üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin stresle başetme stratejilerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 41-48.

Taşğın, Ö. ve Çağlayan, H. S. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Van/Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 73-82.

TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözlüğü [Veri dosyası]. 16.12.2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Terzi, Ş. (2005). Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanıklılık modeli (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tura, G. ve Doğan, B. B. (Nisan, 2020). Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) psikolojik sağlamlığının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.

Tümlü, G.U. ve Recepoğlu, E., (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3(3): 205-213.

Türker, N. Y. (2018). Yetişkinlerde dindarlık ve psikolojik sağlamlık ilişkisi üzerine bi raraştırma (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Uçar, T. (2014). Özel eğitim okulu öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ve mesleki sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ulukan, M. (2020). Öğretmenlerin mutluluk ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal Of International Social Research, 13(73).

Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: Algılanan ebeveyn tutumu, kontrol odağı, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma stilleri (Yüksek lisans tezi). İbni Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Yelpaze, İ. ve Yakar, L. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve bilişsel esnekliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(54), 913-935.

Yumuşak, S. (2007). İş görende iş stresini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 101-112.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v38.2.5267

RefbacksCopyright (c) 2023 emrah karataş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.