Investigation Of The Effect Of Parents’ Gender Perceptions On Children’s Attitudes

Semanur KODAN ÇETİNKAYA, Ercümend ERSANLI

Abstract


In this study, it was aimed to investigate the effect of parents’ gender perceptions on parental attitudes. In addition, it was aimed to examine the gender perceptions and parental attitudes of parents in terms of various variables. This research is a descriptive study in which parents’ gender perceptions and parental attitudes were examined according to various variables. The universe of the research consists of mothers or fathers who have children between the ages of 2-6. The criterion sampling method was used to determine the sample of the study. Participants were not necessarily both parents, but a mother or a father could participate to the study independently. Taking into account voluntary participation, 200 people, 100 mothers and 100 fathers, were reached. “Parental Attitude Scale” and “Gender Perception Scale” were used as data collection tools. Frequency, percentage, Pearson correlation, t test for independent groups, one-way analysis of variance, LSD Post Hoc analysis were used in order to obtain the data. The study found a significant relationship between the gender perception scores of the parents and some sub-dimension scores of the parental attitude scale. Moreover, a significant difference was found between the gender perception scores of the parents according to gender and types of marriage, and a significant difference was found between the sub-dimensions of the parent attitude scale according to the variables of gender and the place where they spent most of their life.

Keywords


Gender Perceptions, Parental Attitude, Parents

Full Text:

PDF

References


Akkaya, İ. (2021). Aile sağlığı çalışanlarının toplumsal cinsiyet rol tutumları: Antalya ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Akyol, M. (2021). Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocukların iletişim becerileri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Alabay, E. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 156-174.

Altınova, H. H., Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9-22.

Aydoğdu, F., Dilekmen, M. (2016). Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2),0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/28762/307860

Ayyıldız, T. (2005). Zonguldak il merkezinde 0-6 yaş çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Belli, M. (2018). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu, akıllı telefon kullanımı ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütahya.

Booth, A., & Amato, P. R. (1994). Parental gender role nontraditionalism and offspring outcomes. Journal of Marriage and the Family, 865-877.

Conrade, G., & Ho, R. (2001). Differential parenting styles for fathers and mothers. Australian Journal of Psychology, 53(1), 29-35.

Çelik, I., Halmatov, M., & Sariçam, H. (2012). Attitudes of parents toward childrearing: A case study. Bulgarian Journal of Science & Education Policy, 6(2).

Demirli, C., Kendir, M. (2016). Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi. Education Sciences, 11(3), 96-113. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/24572/260186

Dotti Sani, G. M., & Quaranta, M. (2017). The best is yet to come? Attitudes toward gender roles among adolescents in 36 countries. Sex Roles, 77(1), 30-45.

Erzeybek, B. (2015). Anne- babaların çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri toplumsal cinsiyet rolleri tutumları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Ankara.

Fan, P. L., & Marini, M. M. (2000). Influences on gender-role attitudes during the transition to adulthood. Social Science Research, 29(2), 258-283.

Güzel, A. (2016). Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/32262/358290

Haviland, W.A. (2002). Kültürel Antropoloji. (Çev. H. İnanç ve S. Çiftçi). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Jan, C. T., & Janssens, M. A. M. (1998). Maternal influences on daughters' gender role attitudes. Sex Roles, 38(3), 171-186.

John K. Antill, John D. Cunningham & Sandra Cotton (2003) Gender-role attitudes in middle childhood: in what ways do parents influence their children?, Australian Journal of Psychology, 55:3, 148-153, DOI: 10.1080/0004953042000298602

Johnston, D. W., Schurer, S., & Shields, M. A. (2014). Maternal gender role attitudes, human capital investment, and labour supply of sons and daughters. Oxford Economic Papers, 66(3), 631-659.

Karabulut Demir, E.., & Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.

Kulik, L. (2002). The impact of social background on gender-role ideology: Parents' versus children's attitudes. Journal of Family Issues, 23(1), 53-73.

Montesino, S. V., Parra, J. M., Estrada, M. L. C., & Cino, G. S. K. (2020). Coeducacıón En El Ámbıto Famılıar: Un Estudıo Descrıptıvo De Las Actıtudes Hacıa La Igualdad De Género En Famılıas Españolas. Diversidade e Educação, 16-41.

Onurluer, E. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öcal Yüceol, S. E. (2016). Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ile ilişki doyumu ve romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ömeroğlu, F. (1996). Okul öncesi dönemde çocuğun terbiyesinde annenin rolü ve annelerin çocuk yetiştirme tutumları (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ömeroğlu, F. (1996). Okul öncesi dönemde çocuğun terbiyesinde annenin rolü ve annelerin çocuk yetiştirme tutumları (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Önsan, Ö. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak.

Özel.E. & Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (36).

Özyürek, A. (2004). Kırsal bölge ve şehir merkezinde yaşayana 5-6 yaş grubu çocuğa sahip anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pınar, G. Taşkın, L., Eroğlu, K. (2008). The behaviours of the students in dormitory of baskent university against sexual role patterns. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(1), 47–57.

Polat, D. (2006). Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Rosen. K.S., & Rothbaum, F. (1993). Quality of parental caregiving and security of attachment. Developmental Psychology. 29, 358-367.

Sagara, J., & Kang, R. H. (1998). Parents' effects on children's gender-role attitudes: A comparison between Japan and Korea. Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient.

Sak, R., Sak, İ. T. Ş., Atli, S., Şahin, B. K. (2015). Okul öncesi dönem: Anne baba tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 972-991.

Şahin, F. T., Özyürek, A. (2008). 5-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.

Şanlı, D. (2007). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tuck, B., Rolfe, J., & Adair, V. (1994). Adolescents' attitude toward gender roles within work and its relationship to gender, personality type, and parental occupation. Sex Roles, 31(9), 547-558.

Uygun, K., Önsan, Ö. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 99-114. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/59466/812090

Uygun, N., Kozikoğlu, İ. (2020). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9(3), 1494-1507. DOI: 10.33206/mjss.639099

Wienclaw, R. A. (2011). Gender roles. Sociology reference guide: Gender roles and equality, 33-40.

Witt, S. D. (1997). Parental influence on children's socialization to gender roles. Adolescence, 32(126), 253.

Yılmaz, M. F. (2014). Erişkin evli kadınlarda toplumsal cinisyet rolü ile cinsel doyum ilişkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversirtesi Sosyal Bilimler Enstitütü, İstanbul.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v35.2.4918

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Semanur KODAN ÇETİNKAYA, Ercümend ERSANLI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.