Author Details

Ugli Maxsitaliyev, Barhayotjon Iftixorjon, Ferghana Polytechnic Institute, Ferghana, 86 Ferghana str., 150107, Uzbekistan